•  
  •  
  •  

 

 

Архив

Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 г.

Форми на обучение за учебната 2017/2018 г.

Годишен план на училището с календар на дейностите през учебната 2017/2018 г.

Механизъм агресия

Годишен план - 2018 - 2019

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за квалификационната дейност за учебната 2017 / 2018 г.

План за работа на координациония съвет за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците 

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на децата от уязвимите групи през учебната 2017/2018 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище 

Програма за приобщаване и равни възможности

Училищен механизъм за противодействие на училищния тормоз между ученици 

Училищен план за действие в изпълнение на национална стратегия за насърчаване на грамотността през периода 2017-2018 г.

Етичен кодекс

Система от качествени показатели за поставяне на оценки въз основа  на установените резултати от изпитванията на учениците от I и II  клас

Календар

 

Контакти