•  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез, дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза 1" 2017/2018 учебна година.

- съвет "Твоят час"

1. Виждан Емин - председател, педагогически специалист

2. Таня Николова - секретар, педагогически специалист

3. Нефиде Иса - представител на общината

4. Айше Салиф - родител

5. Юмюгюсюм Сейдали - родител

 

Заповед училищен механизъм за идентифициране на извънкласни дейности по Проект "Твоят час" 

Заповед утвърждаване извънкласните дейности, списък, групи и график за провеждане на заниманията по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час"

Тематична програма на група преодоляване на обучителни затруднения "Българският език - звучен и богат" - ръководител Неше Сюлейман

Тематична програма на група преодоляване на обучителни затруднения "Българският език - предизвикателство и приятел по пътя към успеха" - ръководител Себат Мехмед

Тематична програма на група за занимания по интереси "Твори и играй" - ръководител Милена Зафирова